Möten ARV

Dagordning för stämma i Bodalviken ARV torsd den 22okt kl 18.00

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande och sekreterare
4. Val av justerare och rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Fråga om stämman blivit behörligen utlyst
7. Statusrapport och budget för den gemensamma delen
8. Styrelsens förslag avseende
• Utdebitering av 10 000 kr per fastighet
• Mandat för styrelsen att inom givna ramar slutföra förhandling
9. Frågor kring aktiviteter berörande egna fastigheten
10. Vintervattenfrågan
11. Hemsidan
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande

Kommentera