Fiber installation

OF Instruktion fo_r fo_rla_ggning pa_ tomtmark

Länk till word fil (innehåller även bild som ej syns nedan) : fiber installation

Ornö Fiber; Instruktion​​2014-08-20
Instruktion för grävning och läggning av kanalisation (fiber-slang) på den egna tomten.

Allmänt
Fastighetsägaren ansvarar själv för att gräva och förlägga en fiberslang på den egna tomten, att montera en anslutningsbox på utsidan av huset samt dra in en fiberkabel genom väggen.

Fastighet som tecknat sig för fiberanslutning får kanalisation framdragen till tomtgräns. Vid tomtgränsen lämnas en slinga med en slang (slangdiameter 7 mm) som skall vara anpassad i längd så den med lite marginal når till den byggnad som ska ha fiberanslutningen. Det är denna slang som fastighetsägaren ska gräva ner. (Vid bergstomt, se nedan).

På husfasaden ska fiberslangen ledas in i en anslutningsbox, som tillhandahålls av Ornö Fiber, och som monteras av fastighetsägaren. Slangen kapas vid installationen till rätt längd.

Önskad plats vid tomtgräns där slangen ska ledas in på fastigheten markeras av fastighetsägaren med en käpp/pinne med en färgglad (gul) vimpel och texten ”fiber”. (Om markering saknas väljer Ornö Fibers gräventreprenör plats).

Förläggning av slang
• Rekommenderat grävdjup inom tomten är minst 30 cm , en enkel regel är ca 40 cm(spaddjup). Tänk på att du som fastighetsägare är ansvarig för ev. skador på slang och fiberkabel inom den egna tomten, så det finns ett egenintresse i att slangen läggs tillräckligt djupt för att undvika skador i framtiden.
• För att inte slangen skall skadas av omkring liggande sten, rekommenderas en grävbredd på tomten på ca 15-20 cm (spadbredd). Inom detta område får inga stenar finnas som pressar mot slangen och på så detta sätt gör skada.
• Om det inte går att få ner slangen på rekommenderat djup samt vid förläggning på berg skall slangen förses med skyddsslang (16 mm diameter) som tillhandahålls av föreningen. Skyddsslangen klamras fast på berget.
• Det är VIKTIGT att slangen tätas i ändarna innan hantering. Skälet till detta är att det inte får komma in några främmande föremål i slangen då detta kommer att omöjliggöra senare inblåsning av fibertråden. Tätning skall ske med de tätplugg som sitter på slangen när den lämnas vid tomtgränsen.
• Slangen kräver varsamhet vid installation fram till huset, kraftiga/skarpa böjar skall undvikas. Böjradien på slangen bör inte vara mindre än 30 cm. Uppstår veck på slangen vid förläggningen måste slangen bytas ut omgående.
• Slangen ska ledas in i den av föreningen tillhandahållna anslutningsboxen som fastighetsägaren sätter upp på utsidan av huset, cirka 50-100 cm ovanför markytan. Vid anslutningsboxen ska även ett 12mm hål borras genom husväggen. Se separat instruktion.
• Slangen böjs försiktigt upp mot husgrunden, minsta böjradie (30 cm) får inte underskridas.
• Varningsnät placeras 10-15 cm rakt ovanför slangen. Tillhandahålls av föreningen. Söktråden i varningsnätet dras upp och fästes på fasaden ovan mark utanför huset.
• När kabeldiket återfylls, kontrollera att inga stora eller vassa stenar ligger i anslutning till slangen.

Kommentera