5 nyheter per 2016-04-21

Schaktdjup, frostfritt nät och schaktning

Några har noterat att vi sprängt en del och att schaktet är ganska djupt (1,2 meter). Detta beror på att vi i styrelsen i samråd med entreprenören tog beslutet att förlägga hela nätet på frostfritt djup. Skälet till detta var att det blir både billigare och bättre jämfört med att använda de ”lådor med värmekabel” som vi planerat från början. Vi sänker de framtida driftskostnaderna och slipper dessutom risken för att värmekablarna går sönder. Det visade sig vara relativt tidskrävande för entreprenören att bygga så lång sträckor med lådor och vi hade trots det tvingats till sprängning. Vi gjorde tillsammans med vår projektledare från SKT en bedömning var vi skulle tvingas spränga och baserade vår budget på detta. Sprängning är den absolut största kostnadsposten där vi inte har fast pris utan det beror på antal meter man spränger. Det visar sig nu att vissa sträckor som vi bedömde att vi skulle spränga så har Entreprenören på ett skickligt sätt kunnat gräva sig fram bland annat i Nedre Bodalsberget men även i Bodal. Vi ligger alltså bra till här!

Klart till Midsommar och återställande

Entreprenören har hela tiden hållit hög kvalité i sitt arbete men ligger något efter sin egen tidplan. De hade planerat att vara färdiga till 31 maj. Vi i styrelsen har ju tidigare kommunicerat att vi skall vara färdiga först till midsommar och det är nu också entreprenörens plan även om de kommer försöka bli klara snabbare.

Entreprenören kommer sätta in ett extra grävlag och även försöka få dit ytterligare en person som borrar för sprängning för att åter komma ifatt. Förskjutningen i tidplanen berodde på kraftigt regn tidigare i år som vattenfyllde schakten och dels en sträcka i Bodalsberget som bestod av extremt svårforcerad lera. Vi har nu kommit förbi dessa hinder och vädret är nu synnerligen gynnsamt. Men vi har också ett problem med Vattenfall som visar sig ha lagt kablar mitt där vi skall placera reningsverket. Dessa var inte utmärkta på ledningskartan och togs inte heller med när Vattenfall satte ut sin kablar. Här pågår nu arbete för hur vi skall lösa detta!

På vissa sträckor är grovplanering gjord tex i Nedre Bodalsberget men det sista som görs är att de kommer snygga till diken, fixa vägar mm. Det kommer bli riktig snyggt när det är klart!

Arbeten på den egna tomten och våra lokala entreprenörer

Arbeten på den egna tomten får först påbörjas efter Entreprenören är helt klar och slutbesiktning är gjord. Skälet till detta är bla ansvarsfrågan när det gäller skador på vägar.

Vad gäller arbeten på den egna tomten så kan man förstås fortfarande använda ”lådor med värmekabel” även om föreningen grävt till frostfritt! Ingen skillnad här.

Våra lokala entreprenörer (Thomas, Anders, Hasse och Jocke) gör de ett fantastiskt jobb just nu. De jobbar med att starta sommarvattnet för hela Mörbyfjärden, de hjälper till uppe i Norra Storskogen, de bygger Vattenverket i Bodal, fixar runt nya brunnen på Björn Wennberg tomt och anlitas till vårt VA projekt i Bodal med trädfällning, arbete, maskiner mm De kommer göra allt som går för att koppla in så många som möjligt så tidigt som möjligt. Men ha respekt för att de nu flyger omkring som bålgetingar och fixar överallt!

Sist men inte minst passa på att fäll träd på egna tomten och använd ris och trädupplaget som ligger på Nedre Bodalsberget.

 

Vägar stängs och strömavbrott

Det gäller längst upp i Bodalsberget vid Jan Svensson och ner mot trevägskorsning ner mot Örjan. När entreprenören gör klart det sista i Bodal från Roland Larsson och in mot vändplan/Simskolan så kommer även den vägen spärras av. Inom de närmsta veckorna kan vi också få ett längre strömavbrott troligen i Bodalsberget och det kan vara upp emot en hel dag. Information om detta kommer läggas ut på hemsidan.

Sommarvatten

Vi kommer sätta upp ett extra tappställe med sommarvatten som öppnas kring Valborg vid stigen som leder in till Södra Storskogen. Detta för att förenkla för de som inte har egen brunn.

Sommarvattennätet helt är söndergrävt och det var ett beslut vi tog för att hålla kostnaderna nere i projektet. Samt att varken vi eller Mörbyfjärdens Samfällighet vill inte betala för att ha två vattennät. Vårt mål är fortfarande att det skall finnas tillgång till sommarvatten till midsommar vid respektive fastighetsservis. Vi fyller det nya nätet med vatten från Mörbyfjärdens ordinarie nät. Så under sommaren är vi inte beroende av det nya Vattenverket. De fastighetsägare som vill kan då koppla in sig med en slang på marken från sin nya anslutningspunkt till det gamla ståndarröret eller sommarvattenledningen på tomten. Därmed temporärt säkra tillgång till vatten över sommaren.